Når livet gør ondt:

Lærervejledning

Om materialet

Målgruppe: Grundskolens udskoling. 7., 8., 9.  og 10. klasse
Fag: timeløse fag, dansk, samfundsfag, kristendom.
Undervisningstimer: minimum 3 lektioner

Formålet med undervisningsmaterialet:
• At give et nuanceret og sagligt indblik i selvskade samt i relationen mellem mobning og selvskade.
• At afstigmatisere selvskade og inspirere elever, der skader sig selv, til at åbne op emotionelt.
• At motivere jævnaldrende til at reagere på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde over for klassekammerater som mistrives, mobbes og som skader sig selv eller er i risiko herfor.
• At give eleverne et fælles udgangspunkt og en præcis viden som værktøj i klassens tematisering af emnet og dermed være med til at skabe en atmosfære i klasserummet, hvor mobning og selvskade kan italesættes.

Differentiering: Til at understøtte differentieringen kan eleverne primært arbejde med videoer og evt. supplere med korte tekster /uddrag af artikler. Alle artikler er indtalt af speakere, så man kan få læst teksten op. Der er ordforklaringer på svære ord i artiklerne. Filmenes undertekster støtter forståelsen, også for de elever, som har dansk som andetsprog.

Undervisningsmaterialets indhold:

  • Spørgeskema
  • Definition på selvskade (tekst)
  • Her kan du få hjælp (tekst)
  • 7 film
  • 11 artikler
  • Rollekort
  • Lærervejledning (pædagogisk rammesætning)
  • Lærervejledning (om selvskade og tegn på selvskade)
  • Introduktion til hjemmet inden undervisning i klasserummet (pdf og filmlink)

Forslag til klassens arbejde med emnet

Spørgeskema:

Til start i forløbet skal eleverne gruppevis arbejde med et spørgeskema om deres viden om og opfattelse af emnet selvskade for at afdække deres aktuelle vidensniveau om emnet inden at eleverne ser film eller læser artikler. Spørgsmålene er knyttet til en række af de mest gængse myter og forestillinger om selvskade og unge, der selvskader.

Film og artikler:

Materialets kerne er de 6 film rettet mod eleverne, suppleret med de 11 artikler. Filmene er delt op i introduktionsfilm (Hvad er selvskade, Hvor kan jeg få hjælp) og case-baserede film, hvor unge der har selvskadet fortæller deres historie.

I introduktionsfilmene vil eleverne kunne få svar på de fleste af spørgeskemaets spørgsmåls. Artiklen ” 7 fordomme om selvskade – og sandheden om dem” indeholder svar på alle punkterne.

Filmen ” Venner der hjælper” ser på selvskade udefra, fra kammeraten der prøver at forstå og at hjælpe. Emnet suppleres i artiklen ”6 råd: hvad kan man gøre, hvis ens ven skader sig selv?”
Filmen ”Her kan du få hjælp” er særligt rettet mod unge selvskadere og oplyser om hvor og hvordan du kan få professionel hjælp.
Filmen ”Livskrise, ensomhed og selvskade er primært rettet til forældre inden undervisningen i klassen, sekundært til pædagoger og lærere, men kan også ses i klassesammenhæng.

Rollekort:

Når klassen har været igennem det indledende spørgeskema og har set filmene/læst artikler, kan eleverne arbejde med de forskellige roller: selvskaderen, mobberen, moren, faren, læreren – samt venner/søskende der måske vil hjælpe. De skal undersøge rollerne ved at snakke om dem, spille dem, interviewe andre – og til sidst skal de diskutere rollerne i klassen:
Hvorfor udviklede det sig så alvorligt for selvskaderen? Hvem kunne have grebet ind tidligere? Hvad kunne forældrene, læreren, kammeraterne mv. have gjort? Hvem kan selvskaderen have tillid til? Hvad betyder sladder og mobning? Hvad kan samfundet gøre? Hvilken hjælp er der til mennesker i den slags kriser?

Afsluttende produkt

Eleverne kan afslutningsvis skabe et produkt. Det kan f.eks. være rollespil, film eller en plakat om emnet, der viser hvilke indsigter de har opnået og evt. hvad de stadig undrer sig over. Når eleverne har skabt produkterne præsenterer de dem for hinanden. Rammen kan være en festival for teater, dokumentarfilm eller plakater.

Introduktionsmateriale inden undervisning i klasserummet:

Et par uger før undervisningsstart kan skolen sende et introduktionsmateriale ud til alle elever og forældre. Materialet omfatter link til filmen ”Livskrise, ensomhed og selvskade”, en beskrivelse af forløbet samt en oversigt over tegn på selvskade og psykisk mistrivsel. Forældrene kan blive opmærksomme på, om deres barn viser tegn på at være i risikogruppen og det kan motivere dem til at tage en snak med den unge. For den enkelte elev kan materialet give inspiration til refleksion at genkende sig selv i nogle af tegnene på psykisk sårbarhed. For elever, der er bevidste om, at de er udsat for mobning eller er selvskadede, er det vigtigt at få tid til at forberede sig på at emnet tages op og hvordan forløbet kommer til at udspille sig i praksis. Dette kan være med til at give eleven tryghed om, at der ikke vil blive tale om at den enkeltes problemer skal italesættes i klassen eller en udskamning af det at være selvskadende eller udsat for mobning. Det er ikke en forudsætning for undervisningen, at læreren er orienteret om, hvilke elever i en klasse, der er selvskadende eller udsat for mobning.

Dansk (efter 9. klasse)

Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Færdighedsmål: Eleven kan argumentere og informere.
Vidensmål: Eleven har viden om argumentations- og informationsformer.
Tegn på læring: Eleven kan diskutere og argumentere for hvordan man kan hjælpe unge selvskadere.

Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.
Tegn på læring: Eleven får en indsigt i andres kultur og kropssprog, herunder selvskadere.

Færdighedsmål: Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
Vidensmål: Eleven har viden om krop og identitet
Tegn på læring: Gennem rollespilssituationerne opnår eleven denne viden.

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
Vidensmål: Eleven har viden om kommunikationsetik.
Tegn på læring: Eleven får indsigt i de negative virkninger af digital mobning.

Færdighedsmål: Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer.
Vidensmål: Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner.
Tegn på læring: Eleven får viden om sproglig kamuflering og manipulation bl.a. gennem mødet med selvskaderne.

Samfundsfag

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold.
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen. Vidensmål: Eleven har viden om socialisering.
Tegn på læring: Eleven har dels indsigt i de sociale fællesskaber blandt selvskadere.

Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.
Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse
Tegn på læring: Eleven har indsigt i hvordan unge kan blive selvskadere på grund af en marginalisering fra sociale fællesskaber.

Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab

Kompetenceområde: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv.
Vidensmål: Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge.
Tegn på læring: Eleven får indsigt i sundhedsfaktorerne ved at arbejde med emnet selvskade.

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer.
Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet.
Tegn på læring: Eleven får viden om følelser og relationers betydning gennem arbejdet med mobning såvel som med selvskade

Selvskade – når livet gør ondt

Materialer